#ten thousand saints

Forecasting the 2012 Tournament of Books